ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Γ.Σ  της  2/8/2009
     Στο Τροβάτο Ευρυτανίας σήμερα την 2" Αυγούστου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων συνήλθαν τα  μέλη του Συλλόγου με επωνυμία 
" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ Τ0Υ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ " 
μετά από πρόσκληση του Δ Σ, σε τακτική Γενική  Συνέλευση με  θέματα ημερήσιας διάταξης:          -Απολογισμός  απερχόμενου  Δ.Σ.

    -Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγής κάθε ευθύνης των μελών    του  Δ.Σ
     -Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ
     
    -Εκλογή Δ Σ.
    -Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
        
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθόσον επί  240 εγγεγραμμένων μελών, οικονομικά τακτοποιημένα είναι τα 240 μέλη τα οποία  είναι και παρόντα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ κήρυξε την έναρξη της Γ.Σ. και καλωσόρισε τα μέλη του Συλλόγου. 
Στη συνέχεια το σώμα εξέλεξε ως Πρόεδρο της Γ.Σ ο οποίος θα διευθύνει τη συζήτηση τoν κ. Παναγιώτη Πολύζο  και Γραμματέα το Φώτιο Ζιώγα, οι οποίοι ανέλαβαν το Προεδρείο και ο Πρόεδρος αφού διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διενεργήσει  τις αρχαιρεσίες.
        Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως Εφορευτική  Επιτροπή τους  Φώτιο ΖΙΩΓΑ , Ευάγγελο ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  και Ειρήνη ΜΑΤΖΑΡΗ  στους οποίους παραδόθηκε ο κατάλογος μελών και λοιπά έγγραφα για τη διενέργεια των εκλογών.
        Η Γενική Συνέλευση μετά  από διαλογική  συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένο του απερχόμενου Δ.Σ ως και τον οικονομικό απολογισμό και απάλλαξε κάθε ευθύνης τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ
        Ο Πρόεδρος της Γ. Σ  στη συνέχεια κάλεσε μέλη της εφορευτικής Επιτροπής να αναλάβουν το έργο τους  οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντα τους και ανέγνωσαν τα ονόματα των υποψηφίων μελών του νέου Δ.Σ ως και τα  ονόματα των υποψηφίων μελών  της Εξελεγκτικής Επιτροπής όπως είναι αναγεγραμμένα   στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ήτοι;
        Υποψήφιοι για το Δ.Σ :
Αβράμπος Γεώργιος
Καραγιώργος Σταύρος
Κόκκαλη Λίτσα  
Κουτσολάμπρος Παναγιώτης
Μαργώνης  Βελισάριος
Μαργώνης Λάμπρος 
Μπιστιντζάνος Χρήοτος.  
Νταλλής Σταύρος
Τρυπογιώργος.Β.Γεώργιος  
 Χαρδαλιάς Γεώργιος
        
Υποψήφιοι για Εξελεγκτική Επιτροπή:
Καραγιώργος Λάμπρος
Καραγιώργος.Κ.Γεώργιος 
Χαρδαλιάς, Κ, Δημήτριος
        
Η εφορευτική Επιτροπή έκανε προς το  σώμα  τις αναγκαίες διευκρινήσεις για την ψηφοφορία και στη συνέχεια προχώρησε στη διενέργεια εκλογών, η οποία  διεξήχθη μέσα σε  ήρεμη και πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
        
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή έλαβε τους φακέλους  και καταμέτρησε τις ψήφους που έλαβε έκαστος των υποψηφίων και οι οποίες έχουν κατά αλφαβητική σειρά ως εξής:
 
1 Αβράμπος Δ. Γεώργιος ..........................185   
2 Καραγιώργος Γ. Σταύρος .......................110   
3 Κόκκαλη Λίτσα  συζ. Λάμπρου ...............148   
4 Κουτσολάμπρος Γ. Παναγιώτης ..............204   
5 Μαργώνης Κ. Βελιισάρης .......................109   
6 Μαργώνης Δ. Λάμπρος .. . .....................148   
7 Μπιστιντζιάνος Λ. Χρήστος ....................162   
8 Νταλλής Ι. Σταύρος........................... .....85   
9 Τρυπογιώργος .Β.γεώργιος ......................58   
10 Χαρδαλιάς Κ. Γεώργιος ........................153  
 
        

Εξελεγκτική Επιτροπή
1 .    Καραγιώργος Λάμπρος
2.     Καραγιώργος.Κ.Γεώργιος
3.     Χαρδαλιάς.Κ.Δημήτριος

        Μέλη του νέου Δ.Σ. εκλέγονται  κατά σειρά ψήφων οι επτά πρώτοι, με αναπληρωματικούς τους τρείς  επόμενους σε ψήφους και για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγομαι και οι τρεις  υποψήφιοι,
        
Η Εφορευτική Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε.
        Ζιώγας  Φώτιος , Τσατσαρώνης Ευάγγελος και ΜατζάρηΕιρήνη  


       Μετά από αυτό ο Πρόεδρος, της Γ.Σ κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής, αφού ευχήθηκε και συνεχάρη  τη νεοεκλεγείσα διοίκηση  του Συλλόγου.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣΓ.Σ                                       Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πολύζος Παναγιώτης                                              Ζιώγας Φώτιος

        
Τη Δευτέρα  στις 3 Αυγούστου 2009, τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε σώμα με ομόφωνη απόφαση.
                                  
Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου αποτελείται από τους
 
Πρόεδρος :   
Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου  trobato1@yahoo.gr    6942-20196
        Αντιπρόεδρος :             
              Χαρδαλιάς Γεώργιος του Κων/νου                                    
Γραμματέας:
Μπιστιντζιάνος Χρήστος του Λάμπρου
Ταμίας:
Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου
Έφορος:
Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου
Μέλος:
Κόκκαλη Λίτσα συζ. Λάμπρου
Μέλος:
Καραγιώργος.Γ.Σταύρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: