Οι Αντιδήμαρχοι του δήμου Αγράφων και οι αρμοδιότητές τους
Αναλυτικά οι πέντε Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγράφων και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:

Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αντιδήμαρχος Δημήτρης Βελαέτης με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας στ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) και για όλες τις Δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου..

..Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Αντιδήμαρχος Θύμιος Μιχόπουλος με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας ε Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του Ν. 3852/2010) και γενικές αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αγράφων και Βίνιανης.

Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης.

Αντιδήμαρχος Νίκος Φούκας με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων .Γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας.

Αντιδημαρχία Γεωργικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος Θανάσης Μπακούσης με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των Αγροτικών – Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών θεμάτων. (Άρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 3852/2010) και γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων 

Αντιδημαρχία Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Αντιδήμαρχος Χρήστος Δημητρόπουλος
Αρμόδιος στα θέματα Τουριστικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Όπως επίσης είναι αρμόδιος στις κατά τόπο γενικές αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου.

Με βάση τους τομείς που δηλώθηκαν δεν έχει οριστεί απο τον νόμο ποιοι αντιδήμαρχοι θα αναλάβουν και τους παρακάτω τομείς:

-Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων (πλην του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων), καθώς και επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.

-Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

-Αντιδημαρχία Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων με αρμοδιότητες:
Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Απασχόλησης, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών - Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

3 σχόλια:

STAVROS KARAGEORGOS είπε...

Άρθρο 61

Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου
και μελών επιτροπών

1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει: α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,
δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.
2. Με ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων σε κάθε δήμο:
α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),
β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέμονται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας.
3. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που
τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.
4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
5. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.
6. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο με εξαίρεση τους δημάρχους και αντιδημάρχους των δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΚΑΛΛΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕ ΑΓΡΑΦΩΝ!!!!!!

ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ είπε...

ΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΗ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΡΗ ΛΙΓΟ Τ'ΑΠΑΝΩ ΤΟΥ.ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ,ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ Ο'ΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ....!!!!!