ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
 Στην εγκατάσταση αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας στο Τροβάτο (θέση πλησίον των οικισμών Καβάκια, Κουστέσα, πλησίον των αναμεταδοτών της ΕΡΤ) αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγράφων  αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του τοπικού συμβουλιού της  Κοινότητας. .

 Η εταιρία EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ με αίτημά της μας είχε ζητήσει την μίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Τροβάτου για την τοποθέτηση και εγκατάσταση αναμεταδότη της WIND.
Η εταιρία θα καταβάλει ετήσιο μίσθωμα στον δήμο  3.000,00 € το οποίο θα προσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον εκάστοτε δείκτη τιμάριθμου του κόστος ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και το ποσό των 1.000,00 € για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η συμβαση είναι για 9 +9 έτη με την προϋπόθεση η εταιρία να καταβάλει το ετήσιο μίσθωμα.
Το Τοπικό Συμβούλιο Τροβάτο με την 3/2012 απόφασή του προτείνει την εγκατάσταση του αναμεταδότη στην θέση πλησίον των οικισμών Καβάκια, Κουστέσα, πλησίον των αναμεταδοτών της ΕΡΤ. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, Τροβάτου και μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει Ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: