Ανακατατάξεις  και αλλαγές στο Δ. Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου

Μετά τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών το νέο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας έχει ως εξής:

Πρόεδρος ...........Τσιτσικάος  Ε. Χρήστος
Μέλος.................Ντάλλης Σ. Λάμπρος
Μέλος.................Χαρδαλιάς Κ. Γεώργιος

Στους νεοεκλεγέντες ευχόμαστε καλή επιτυχία στο  έργο που αναλαμβάνουν σε μια περίοδο δύσκολη για την πατρίδα μας .
Η αγάπη τους για το χωριό και η συνεργασία με όλους τους φορείς πιστεύουμε ότι είναι δεδομένηΚατόπιν τούτου και κατά την περίοδο των φετινών εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  το νεοεκλεγέν μέλος του νέου Τοπικού Συμβουλίου Τροβάτου έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους Τροβατιανούς για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και παράλληλα υποβάλει την παραίτησή του από Αντιπρόεδρος  και μέλος του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου.

Αγαπητοί  χωριανοί, αγαπητοί φίλοι
Θέλω να σας ευχαριστήσω  μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και με εκλέξατε στο Τοπικό Συμβούλιο του πανέμορφου χωριού μας.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω της εκλογής μου στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας, παραιτούμαι από την θέση του Αντιπροέδρου αλλά και από μέλος του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, διότι πιστεύω πως ένας Σύλλογος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την πολιτική για να συνεχίζει ανενόχλητος το θαυμάσιο έργο του.
Βεβαίως πάντα ήμουν, είμαι, και θα είμαι κοντά στον Πολιτιστικό Σύλλογο σαν γνήσιος Τροβατιανός και θα δίνω την βοήθειά μου όπου και όταν μπορώ.
Τέλος από την νέα  θέση του Τοπικού Συμβούλου, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και μαζί με τους συγχωριανούς μου, σε τούτη την πολύ δύσκολη περίοδο, για το συμφέρον του πανέμορφου χωριού μας και των κατοίκων του.
                                                   
                                                         Με τιμή Χαρδαλιάς Γεώργιος 


Ύστερα από αυτή την επιστολή το Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου συνήλθε σε έκτακτο συμβούλιο και κατόπιν συνεδριάσεως το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτησή του Χαρδαλιά Γεωργίου από την θέση του Αντιπροέδρου αλλά και από μέλος του Δ.Σ. Έτσι αποφασίστηκε την θέση του σαν μέλος να πάρει ο πρώτος αναπληρωματικός σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 02 Αυγούστου 2009  Μαργώνης Κ. Βελλησάρης, ο οποίος και αποδέχτηκε την ανάληψη της θέσης του ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Στη συνέχεια τα μέλη του νέου Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε σώμα και προέβησαν σε καταμερισμό αρμοδιοτήτων. 
Κατόπιν   ομόφωνης  αποφάσεως το νέο  Δ.Σ. είναι: 

Πρόεδρος  ………. ..Κουτσολάμπρος Γ. Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος….....Μαργώνης  Δ. Λάμπρος
Γραμματέας  ……...Μπιστιντζιάνος  Λ. Χρήστος
Ταμίας ….. ………...Αβράμπος  Δ. Γεώργιος                  
Έφορος ….. ………. Κόκκαλη  Χ. Λίτσα (Αγλαία)
Μέλος……. ……… ...Μαργώνης Κ. Βελησσάρης
Μέλος …………….. ..Καραγεώργος  Γ. Σταύρος

2 σχόλια:

STAVROS KARAGEORGOS είπε...

Άρθρο 86
Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση
του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος
του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξό-
δων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινό-
τητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της
έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοι-
νότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογι-
σμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό
που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση,
η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και απο-
στέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέ-
λος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές
δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογι-
σμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο
ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο
για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από
το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονο-
μική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκε-
ντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέ-
σεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτα-
του ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών
κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικο-
νομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογι-
σμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περι-
λαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δη-
μοτική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής
και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υπο-
βληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτί-
ζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν
την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προ-
γράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επι-
τροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγο-
ντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέ-
ρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυ-
ξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή το-
πικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προη-
γούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς
της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας,
προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το
συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υπο-
βάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτρο-
πή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμ-
ματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο 90
Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων
1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έ-
χουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις
του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες
τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν
τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία
που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, α-
ποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέρο-
ντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δημοτικής
κοινότητας.
3. Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών
συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επι-
φέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.