Ορίστηκαν τα Διοικητικά συμβούλια των ΝΠΔΔ στο δήμο Αγράφων

Συστάθηκαν εκ του μηδενός δύο νέα νομικά πρόσωπα
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Αγράφων ορίστηκαν τα νέα Διοικητικά συμβούλια των τεσσάρων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου(ΝΠΔΔ).
Το νεοσύστατο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»...


...θα αποτελείται από 9µελες ∆ιοικητικό συµβούλιο όπου πρόεδρος του ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαθανάσης Γρηγόριος και Αντιπρόεδρος η ΔΣ Ράπτη Θεοδώρα.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Παπαθανάσης Γρηγόριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Πεσλής Παναγιώτης, ∆ηµοτική Σύµβουλος
3. Ράπτη Θεοδώρα, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
4. Χρήστος Κοσµάς, Πρόεδρος Συλλόγου «Το Καραούλι»
5. Τσιγαρίδας Ηλίας, δηµότης (κάτοχος επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο αντικείµενο του
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου)
6. Γεωργαλής Γρηγόριος, δηµότης

7. Ευαγγελογιώργος Θωµάς, δηµότης
8. Κουτροµάνος Ιωάννης, δηµότης
9. Λάµπρου Ουρανία, δηµότης
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ξυραφάκης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Κίτσιος Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
3. Μάκκας Απόστολος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
4. Χρυσικός Χρήστος, Γραµµατέας Συλλόγου «Το Καραούλι»
5. Μακρή Βασιλική, δηµότης
6. Μάκκα Αλεξάνδρα, δηµότης
7. Πέτσας Κοσµάς, δηµότης
8. Ανδρεάκης Νικόλαος, δηµότης
9. Αρωνιάδα Ελένη, δηµότης
Επίσης ορίστηκαν τα μέλη του ΔΣ του νεοσύστατου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος» ∆ήµου Αγράφων, ως εξής:
Πρόεδρος του νοµικού Προσώπου ορίζεται ο Μάκκας Απόστολος και Αντιπρόεδρος ο
Παπαδηµητρίου Γεώργιος.
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μάκκας Απόστολος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Κολοκύθας Ευθύµιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
3. Ζαµπάκας Λάµπρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
4. Παπαδηµητρίου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
5. Φλώτσιος Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
6. Τρίκας Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
7. Τσιαµάκης Κοσµάς, δηµότης (κάτοχος επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο αντικείµενο του
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου)
8. Παπαδήµος Γεώργιος, δηµότης
9. Μπαλωµένος Νικόλαος, δηµότης
10. Κοσµάς Χρήστος, δηµότης
11. Παπαδήµος Αθανάσιος, δηµότης
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ξυραφάκης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Κίτσιος Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
3. Μάκκας Απόστολος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
4. Τσιαµάκης Στέφανος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
5. ∆ιώτης Σωτήριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
6. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
7. Γεωργαλής Γεώργιος, δηµότης
8. ∆ροσίνης Νικόλαος, δηµότης
9. Πάζιος Γεώργιος, δηµότης
10. Τσιγαρίδας Π. Ηλίας, δηµότης
11. Ανδρεάκης Νικόλαος, δηµότης

Ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την
επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο Γεώργιος Καφαντάρης»ως εξής:
Πρόεδρος του νοµικού Προσώπου προτείνεται ο Κωστόπουλος Κωνσταντίνος και
Αντιπρόεδρος η Φεγγούλη Βασιλική. 
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φεγγούλη Βασιλική, ∆ηµοτική Σύµβουλος
2. Τελώνης Λεωνίδας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
3. Λάµπρου Σ. Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ανατολικής Φραγκίστας
4. Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, δηµότης
5. Πανουργιάς Κωνσταντίνος, δηµότης
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κολοκύθας Ευθύµιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Κολοκώτσιος Παντελεήµων, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
3. Περούλας Γεώργιος. ∆ηµότης
4. Κουτσούµπας Κωνσταντίνος, δηµότης
5. Χρυσικός Ταξιάρχης, δηµότης

Ορισµός µελών του ∆Σ του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
µε την επωνυµία ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ως εξής: 
Πρόεδρος του νοµικού Προσώπου ορίζεται ο Μαντής Παντελής, εκπρόσωπος της Τοπικής
Κοινότητας και Αντιπρόεδρος η κ.Σούκη Παρασκευή, κάτοικος Π. Βίνιανης. 
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργίου Νικόλαος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
2. Ράπτη Θεοδώρα, ∆ηµοτική Σύµβουλος 
3. Μαντής Παντελής Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης
4. Σούκη Παρασκευή, δηµότης 
5. Γαζέτας ∆ηµήτριος, δηµότης 
 Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 1. Τρίκας Γεώργιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
2. Ζαµπάκας Λάµπρος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
3. Μαρούλη Μαρία, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου 
4. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, δηµότης
5. Πρίµπα Ουρανία, δηµότης


Πηγή(PrasiaOnline): http://prasiaonline.blogspot.com/2014/11/blog-post_93.html#ixzz3LVdNAY00