Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εφημερίδας  
''ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ''   
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου 

4 σχόλια:

ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ είπε...

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,ΕΡΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ,ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ [στησιμο]ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΒΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΛΕΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΗΤΕ ΘΕΤΙΚΗ ΗΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ!!!ΟΠΩΣ ΟΜΩΣ ΕΠΙΣΕΙΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ Ο'ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΚΥΨΗ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΗ ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΝΑ ΕΡΘΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΗ!!!ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ -ΕΧΘΡΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΜΠΑΘΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ Ο'ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ!!!!

STAVROS KARAGEORGOS είπε...

Άρθρο 81
Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου
δημοτικής κοινότητας
1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη-
τας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπο-
νται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότη-
τες:
α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότη-
τας.
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον
δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και
στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της
κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδη-
μάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκει-
μένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την
προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται
στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε
αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαί-
ωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνε-
ται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοι-
νότητα.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβά-
νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή,
που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
2. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινό-
τητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορί-
ζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοι-
νότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε
όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύε-
ται.

STAVROS KARAGEORGOS είπε...

Άρθρο 82
Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας –
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσω-
τερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλο-
ντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντι-
δημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το εί-
δος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυ-
τές,
β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώ-
ρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δή-
μου για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των
ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μι-
κρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστα-
σης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υ-
δροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγ-
γράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή
λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνερ-
γάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά-
ζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών
του δήμου,
στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας,
προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και
λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής,
παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλει-
ας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδί-
ου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο-
φών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα-
γιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής
περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει κα-
θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμό-
διο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμο-
διότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού
συμβουλίου,
ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που
συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ είπε...

Ευχομαι να τηρησουν ολοι η αρμοδιοι τις υποχρεωσεις τους,για να γινη ενα καλο εργο για τον τοπο μας,για το ΤΡΟΒΑΤΟ,για την Ελλαδα στην τελικη,δεν παη αλλο,πρεπει αυτος ο τοπος να παρη την αξια που του ανηκη....!!!!Ας κανη καποιος την αρχη επιτελους....!!!!!