ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 80
                       Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος
τοπικής κοινότητας
Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκ-
πρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του
πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα
που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμη-
σης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμ-
μένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπι-
κής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το
αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση
του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης
στην τοπική κοινότητα...
 

...3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπι-
κής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότη-
τας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη πε-
ριλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη το-
πική κοινότητα.
4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότη-
τας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται
από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Έ-
νωσης Δήμων.
Άρθρο 82
Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας –
εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
 

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσω-
τερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλο-
ντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντι-
δημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το εί-
δος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυ-
τές,

β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώ-
ρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δή-
μου για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των
ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μι-
κρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστα-
σης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υ-
δροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγ-
γράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή
λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνερ-
γάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά-
ζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών
του δήμου,
στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας,
προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και
λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής,
παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλει-
ας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδί-
ου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο-
φών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα-
γιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής
περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει κα-
θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμό-
διο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμο-
διότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού
συμβουλίου,
ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που
συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας
Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου
που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά
του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρί-
σκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο-
χής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που
βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασι-
κών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της το-
πικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρη-
ση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοι-
χείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής
κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων ε-
μπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική από-
φαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ει-
δών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτι-
κών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προ-
βλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, κα-
θώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι»
και «διοικητικής βοήθειας».
4. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρε-
άς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική
κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά α-
πό σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά-
δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
τοπικής κοινότητας.
6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής
περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να
αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκη-
ση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:
i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
iii. τη σύναψη δανείων,
iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων
και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για
την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα
διοικούν και
v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνο-
νται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού
συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δή-
μου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα
του νομού.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπι-
κής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες,
τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετι-
κή διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο,
μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου α-
ντιδημάρχου.
8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπι-
κός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
9. Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου
για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των
τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινό-
τητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που ε-
δρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παρο-
χή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται
κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της
τοπικής κοινότητας.
10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέ-
σα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση, στον δήμαρ-
χο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά,
μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
Άρθρο 85
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας

Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου
της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου
της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της το-
πικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε
συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δή-
μου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοί-
κων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για
την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλά-
βει ο δήμος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμέ-
νων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτι-
κής του δήμου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική
κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίη-
ση και προβολή της τοπικής κοινότητας,
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλη-
τικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από
υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω
θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική
πλειοψηφία.
Άρθρο 86
Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση
του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος
του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξό-
δων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινό-
τητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της
έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοι-
νότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογι-
σμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό
που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση,
η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και απο-
στέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέ-
λος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές
δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογι-
σμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο
ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο
για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από
το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονο-
μική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκε-
ντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέ-
σεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτα-
του ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών
κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικο-
νομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογι-
σμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περι-
λαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δη-
μοτική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής
και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υπο-
βληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτί-
ζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν
την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προ-
γράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επι-
τροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγο-
ντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέ-
ρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυ-
ξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή το-
πικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προη-
γούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς
της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας,
προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το
συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υπο-
βάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτρο-
πή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμ-
ματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Άρθρο 87
Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου
δημοτικής και τοπικής κοινότητας
1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυ-
πώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84
του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε
προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δή-
μαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμό-
διων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελε-
τήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το
συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μέσα σε
ένα (1) μήνα.
2. Τα αρμόδια όργανα μπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με παρατηρήσεις για ε-
πανεξέταση τυχόν του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δή-
μου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου ο-
φείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την
προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις απο-
φάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινό-
τητας.
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, της δημοτικής ή τοπι-
κής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέρ-
γειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπη-
ρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γε-
νικά του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότη-
τας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο
της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
4. Στα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτή-
των αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης
του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού
και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου.
Άρθρο 88
Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και
δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του
υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς
και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δημοτι-
κής κοινότητας.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με
γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέ-
ρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση
δημοσιεύεται στο γραφείο της τοπικής ή δημοτικής κοι-
νότητας, και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) του-
λάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζε-
ται για τη συνεδρίαση.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνε-
δρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το
συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
4. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει,
με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρο-
νται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν
συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβού-
λιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου
πλειοψηφήσαντος συμβούλου.
5. Αν ο πρόεδρος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή
δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των προη-
γούμενων παραγράφων να συγκαλέσει το συμβούλιο,
μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής
να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα
κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφω-
να με το άρθρο 234 του παρόντος.
Άρθρο 89
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του
συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας
1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής και δη-
μοτικής κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο γρα-
φείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβου-
λίου.
2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα
δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
3. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη
διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο
ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνε-
δρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική.
5. Τα μέλη του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής
κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συ-
νεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και
αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται, ως παρόντα μέχρι
το τέλος της συνεδρίασης. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζε-
ται όχι μόνο για τη συζήτηση κάθε συγκεκριμένου θέμα-
τος αλλά και για ολόκληρη συνεδρίαση. Στην περίπτωση
αυτή, για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέ-
ματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί
των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία,
αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για
την απαρτία.
6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετο-
χής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση του συμβου-
λίου εφαρμόζονται και για τους συμβούλους της τοπικής
ή δημοτικής κοινότητας.
Άρθρο 90
Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων
1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έ-
χουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις
του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες
τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν
τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία
που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, α-
ποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέρο-
ντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δημοτικής
κοινότητας.
3. Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών
συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επι-
φέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.
Άρθρο 91
Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
Κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα διαθέτει τοπικό ή
δημοτικό γραφείο. Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει ποι-
ες υπηρεσιακές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν
στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: